1, 3, og 5 års eftersyn

Eftersyn af byggeriet

Byggeriet med Fremtidssikring af Hjortegården vil blive besigtiget og kontrolleret stikprøvevis ved en række eftersyn, der foretages hhv. 1, 3 og 5 år efter at entreprenørerne har afleveret byggeriet til Hjortegården ved 3B. Eftersyn foretages som en stikprøvekontrol af de forskellige bygningsdele, herunder badeværelser. Det er dermed ikke alle badeværelser, som vil blive besigtiget og kontrolleret ved de enkelte eftersyn.

Eftersynene har 2 overordnede formål:
 • at sikre, at eventuelle fejl/mangler, som først kommer til syne over tid, bliver udbedret. En del af den, med entreprenørerne, aftalte pris for byggeriet tilbageholdes dermed indtil 5 år efter aflevering, så entreprenørerne først efter gennemgang og udbedring af de fejl/mangler, der er registreret, får det sidste, af den aftalte pris, udbetalt.
 • at sikre at byggeriet er omfattet af Byggeskadefondens dækning, således at eventuelle skader kan blive udbedret med midler fra fonden

Fremtidssikring af Hjortegården er delt i 2 etaper med selvstændig aflevering for hver etape og for hver af de 2 entreprenører, E&P og Malmos. I praksis overdrages badeværelser dog løbende til beboerne og driften, som de bliver færdige, men i forhold til kontraktmæssige forhold, hører de med under de 2 etapeafleveringer med E&P.

For hver etape er der dermed også hver sine eftersyn af byggeriet. Eftersynene foretages stikprøvevis og forud får beboerne mulighed for at udfylde liste over de eventuelle fejl/mangler, som de måtte have opdaget siden aflevering.

Ud over byggesagens eftersyn, og forud for disse, afholder Byggeskadefonden deres egne eftersyn af byggeriet. Byggeskadefondens eftersyn foretages af en bygningssagkyndig rådgiver, som Byggeskadefonden selv rekvirerer. Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle skader registreres i en rapport, som indgår i 3B’s eftersyn af byggeriet, herunder 1 års eftersynet, som foretages af byggesagens rådgiver.

Af nedenstående ses hvornår de enkelte eftersyn afholdes.

Etape 1

Entrepriser ved E&P, etape 1, er afleveret d. 10.08.2018

  • 1 års eftersyn ved Byggeskadefonden ca. forår 2019 (sammen med eftersyn af Malmos entreprise)
  • 1 års eftersyn ved byggesagens rådgiver ca. juli 2019
  • 3 års eftersyn ved 3B ca. juli 2021
  • 5 års eftersyn ved 3B ca. juli 2023

Entreprise ved Malmos, etape 1, er afleveret d. 7.11.2018

  • 1 års eftersyn ved Byggeskadefonden ca. forår 2019 (sammen med eftersyn af E&P entreprise)
  • 1 års eftersyn ved byggesagens rådgiver ca. oktober 2019
  • 3 års eftersyn ved 3B ca. juli 2021
  • 5 års eftersyn ved 3B ca. juli 2023
Etape 2

Entrepriser ved E&P, etape 2, forventes afleveret d. 15.04.2019

  • 1 års eftersyn ved Byggeskadefonden ca. januar 2020 (sammen med eftersyn af Malmos entreprise)
  • 1 års eftersyn ved byggesagens rådgiver ca. marts 2020
  • 3 års eftersyn ved 3B ca. januar 2022
  • 5 års eftersyn ved 3B ca. januar 2024

Entreprise ved Malmos, etape 2, afleveres senest d. 31.10.2019

  • 1 års eftersyn ved Byggeskadefonden ca. januar 2020 (sammen med eftersyn af E&P entreprise)
  • 1 års eftersyn ved byggesagens rådgiver ca. oktober 2020
  • 3 års eftersyn ved 3B ca. januar 2022
  • 5 års eftersyn ved 3B ca. januar 2024
Om Byggeskadefonden

Byggeskadefonden kan yde støtte til udbedring af skader, der kan relateres til renoveringen. Renoveringer af almene boligafdelinger, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, er obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden.

Om entrepriserne

Byggesagen er delt i 3 storentrepriser hhv.:

Storentreprise 1 for badeværelser (SE1) ved Enemærke og Petersen

Storentreprise 2 for tag og facader (SE2) ved Enemærke og Petersen

Storentrepriser3 for udearealer (SE3) ved Malmos